Nepremičninska družba:  KRKA  NEPREMIČNINE,  posredništvo  in  storitve,  d.o.o.,  Košenice  12, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktor dr. Stanislav GALIČ,

na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)  in Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 97/2007) sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 1. UVODNE DOLOČBE

S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem.

 1. POSAMEZNI POJMI

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • nepremičninska družba je družba KRKA NEPREMIČNINE, posredništvo in storitve, d.o.o., Košenice 12, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktor dr. Stanislav Galič;
 • naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: »naročitelj«) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • pogodba o posredovanju: s pogodbo o posredovanju se posrednik zavezuje, da si bo  prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe o prodaji oziroma najemu nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena;
 • posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;
 • drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.
 1. STORITVE POSREDOVANJA, KI JIH VSEBUJE PROVIZIJA PRI PRODAJI OZIROMA NAKUPU NEPREMIČNINE

Navedeno vključuje zlasti naslednje storitve, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla in sicer:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembni za določitev cene nepremičnine v pogodbi;
 • seznanitev naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti ter drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine;
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine – ogled nepremičnine;
 • oglaševanje v obsegu in na način, ki ga določi posrednik;
 • organizacija in način vodenja ogledov (s prisotnostjo posrednika ali brez), sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • sestava prodajne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 • prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi;
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla;
 • sodelovanje pri prevzemu nepremičnine in sestava prevzemnega zapisnika.

V tem členu našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije. V kolikor naročitelj enostransko predčasno prekine pogodbo o posredovanju, se v tem členu zgoraj navedeni posli zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom na dan prekinitve pogodbe o posredovanju.

Storitve, ki niso opisane v 1. odstavku tega člena, so predmet dodatnega dogovora in posebnega plačila. Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik bosta pri opravljanju storitev posredovanja ravnala s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

 1. STORITVE POSREDOVANJA, KI JIH VSEBUJE PROVIZIJA PRI NAJEMU OZIROMA ODDAJI NEPREMIČNINE:
 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe;
 • seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
 • oglaševanje v obsegu in na način, ki ga določi posrednik;
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • sestava primopredajnega zapisnika in primopredaja nepremičnine.
 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
 • v primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine ima posrednik pravico do plačila za  posredovanje – provizije v višini 4 % pogodbene vrednosti, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za drugačno provizijo. Davek na dodano vrednost ni vključen v provizijo;
 • v primeru, da znaša vrednost nepremičnine manj kot 10.000,00 EUR, znaša plačilo za posredovanje 400,00 EUR, če v pogodbi ni določeno drugače;
 • posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oz. njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik  in je bila ta pogodba sklenjena do šestih mesecev  po prenehanju pogodbe o posredovanju;
 • posrednik ima pravico do plačila o posredovanju tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na potrebnih že opravljenih poslih in ne sme presegati 1/4 s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje in sicer kot pavšalni stroški oglaševanja in izvajanja drugih opravil nepremičninske družbe. Primer dogovora tega določila mora biti izrecno dogovorjeno s pogodbo o sodelovanju;
 • v primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine, ima posrednik pravico do provizije v višini 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja;
 • plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna le naročniku na podlagi pogodbe o posredovanju;
 • nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba katere predmet je nepremičnina. Posredovanje se plača na dan sklenitve pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet prodaje ali nakupa;
 • nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki odstopita od sklenjene pogodbe;
 • v primerih, ko je za posamezno storitev povezano z nepremičnino nemogoče izračunati ceno posredniške storitve iz prodajne cene, se cena določi glede na porabljeni čas, tako da se vsako začetno uro zaračuna v višini 40 EUR + 22% DDV;
 • v plačilo za posredovanje ni vključen DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji,
 • nepremičninska družba je upravičena do plačila celotne provizije četudi posamezne storitve posredovanja zaradi okoliščin primera ali na željo naročitelja niso bile izvršene;
 • v provizijo niso vključeni stroški davkov, sodnih in upravnih taks, zemljiškoknjižnih postopkov, notarskih ali odvetniških storitev, takse ali plačila za potrdila in dovoljenja, potrebna zaradi sklepanja pogodbe in stroški dodatnih storitev iz točke 6 teh splošnih pogojev.
 1. DODATNE STORITVE, KI JIH NEPREMIČNINSKA DRUŽBA OPRAVI PROTI PLAČILU PO CENIKU

Stranki v pogodbi o posredovanju ali s posebnim dogovorom določita vrsto in višino dodatnih stroškov (po veljavnem ceniku nepremičninske družbe), če bo posrednik poleg posredovanja po predhodnem dogovoru z naročiteljem zanj opravljal še druge storitve v zvezi s poslom, ki so predmet posredovanja.

Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • organizacija cenitve nepremičnine;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu, hramba listin in druge.

Cene dodatnih storitev so opredeljene v ceniku nepremičninske družbe, ki je objavljen v prostorih Krka nepremičnine d.o.o.

 1. ENERGETSKA IZKAZNICA

Naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo: 

 • da morajo energetsko izkaznico na lastne stroške zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali za več kot eno leto oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča;
 • da mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela veljavno energetsko izkaznico predložiti kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe;
 • da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;
 • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.

Naročitelj prevzema vso odgovornost ter plačilo morebiti izrečene globe, ki bi izhajala iz dejstva, da naročnik nepremičninski družbi ni posredoval kopije ali podatkov iz energetske izkaznice.

 1. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA NA DRUGO NEPREMIČNINSKO DRUŽBO

Nepremičninska družba lahko storitve posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe. V takšnem primeru ostane naročnik v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, ta pa mora izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 1. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj se ob podpisu pogodbe o posredovanju zavezuje:

 • da so podatki, ki jih je priskrbel in se nahajajo v prilogah pogodbe, resnični in veljavni, ter da na nepremičnini ne pozna nobenih stvarnih napak, ki jih ni razkril nepremičninski družbi;
 • da bo nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestil nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine;
 • da bo nepremičninski družbi  predložil vso dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je v posredovanju; v primeru, da naročnik ne razpolaga s potrebnimi listinami ali te niso urejene, mu jih na podlagi naročila dodatnih storitev priskrbi oziroma uredi nepremičninska družba; stroški in takse pridobitve ali ureditve listin niso všteti v plačilo za posredovanje in jih naročitelj plača kot dodatno storitev;
 • da v primeru če tretja oseba, ki jo je posrednik napotil k naročitelju, vzpostavi stik z naročiteljem, ta o tem obvesti posrednika, tako da ima posrednik možnost vzpostaviti stik s tretjo osebo;
 • da bo sodeloval s posrednikom pri prodaji nepremičnine. Če naročitelj ne dovoli posredniku, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti posredniku vedno na voljo, da lahko skupaj z naročiteljem pokažeta nepremičnino;
 • da bo plačal nepremičninski družbi plačilo za posredovanje istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi ali druge pogodbe;
 • v primeru, da posrednik ni prisoten ob podpisu pogodbe, je dolžan obvestiti posrednika najkasneje prvi delovni dan od sklenitve zgoraj omenjenih pogodb;
 • da bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri drugih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s  to pogodbo;
 1. EKSKLUZIVNOST POGODBE O POSREDOVANJU

Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe.

V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, je naročniku  dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami, vendar je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije tudi v primeru, če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

 1. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju in sicer v znesku 175.000,00 EUR za posamezen primer, oziroma 350.000,00 EUR za vse zavarovane primere v tekočem letu, pri Zavarovalnici Triglav d.d., OE Novo mesto, št. OD40102131674. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije.

 1. FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 1. OSEBNI PODATKI

Upravljalec osebnih podatkov družba Krka nepremičnine, posredništvo in storitve, d.o.o., Košenice 12, 8000 Novo mesto, zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke naročnikov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik ima pravico vpogleda v osebne podatke in zahtevati spremembo, popravek ali izbris osebnih podatkov.  Osebni podatki se lahko zbirajo le za določen in zakonit namen in se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju z načeli zakona. Družba zbira osebne podatke za namen sklenitve pogodbe za katero je posredovala. Prav tako ima pravico osebne podatke posameznika dopolniti s podatki iz uradnih javnih evidenc oz. javnih knjig: zemljiška knjiga, geodetska uprava, zemljiški kataster, kataster  stavb in ostalimi javnimi evidencami skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju, ki od nepremičninskih družb zahteva seznanitev s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine za katero posreduje.

Naročnik dovoljuje družbi Krka nepremičnine, posredništvo in storitve, d.o.o., da posreduje njegove osebne podatke notarju, odvetniku, zemljiški knjigi, geodetski upravi, banki in drugim za namene sklenitve pravnega posla.

 1. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Vse nepremičninske družbe so zavezanke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) in morajo pri sklepanju poslovnega razmerja, transakciji nad zneskom, določenim z zakonom ter v nekaterih drugih primerih, določenih z zakonom, opraviti pregled stranke, ki zajema: ugotavljanje in preverjanje identitete stranke, ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba, pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu, redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu. Glede na navedeno ima nepremičninska družba pravico in dolžnost pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 1. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe.
Vsaka od pogodbenih strank lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročitelju ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti.

Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca, se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje.

V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe KRKA NEPREMIČNINE d.o.o.in sicer na vidnem mestu.

Navedeni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, sklenjene med posrednikom in naročiteljem.

Novo mesto, 01.12.2020

KRKA NEPREMIČNINE d.o.o.

direktor: dr. Stanislav Galič

Splošna določila

Ta dokument opisuje, kako obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke in kako uporabljamo piškotke. Dokument občasno dopolnjujemo, vsebuje pa tudi navodila, kako se obrnete na nas, če imate vprašanja glede vaših osebnih podatkov.

Uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani je seznanjen in se strinja, da je v celoti izključena kakršnakoli odgovornost lastnika spletne strani, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe spletnih strani in (pod)strani, ki se nahajajo na spletnem naslovu “www.krka-nepremicnine.si”.

Lastnik spletne strani ne prevzema odgovornosti za pravilnost, resničnost ali popolnost objavljenih podatkov oziroma informacij in za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica posredne ali neposredne uporabe podatkov oziroma informacij na tej spletni strani ali spletnih straneh na katere so preusmerjene povezave (linki). Vsi uporabniki oziroma obiskovalci uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

Lastnik spletne strani ne prevzema odgovornosti za posledice tudi v primeru, ko bi bili podatki, ki jih predstavlja na svoji spletni strani, uporabljeni izven konteksta besedila, napačno interpretirani, neupravičeno spremenjeni, izbrisani ali na drug način neuporabni. Prav tako je izključena kakršnakoli odgovornost lastnika spletne strani za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

Uporaba piškotkov

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletno mesto, ki ga obiščete, pošlje brskalniku. Spletno mesto si lahko z njim zapomni podatke o vašem obisku, na primer izbrani jezik in druge nastavitve. Tako je lahko vaš naslednji obisk istega mesta bolj priročen in lažji. Piškotki imajo pomembno vlogo. Uporaba spleta bi bila brez njih znatno manj prijetna.

Piškotki nam pomagajo izboljševati učinkovitost spletne strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste piškotke sprejeli ali zavrnili. Če piškotkov ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani. Piškotki nam pomagajo zagotavljati boljšo uporabniško izkušnjo obiskovalcev, saj omogočajo, da spremljamo katere strani ste obiskali in koliko časa ste se na njih zadržali. Tako lahko prilagodimo vsebino tako posameznih podstrani, kot spletne strani kot celote.

Piškotki ne vsebujejo informacij, ki bi vas lahko identificirali. Ravno tako nam piškoti ne dovoljujejo dostopa do vašega računalnika, ne razkrivajo vaših osebnih podatkov in se ne morejo uporabljati za zagon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik.

Katere podatke zbira Google, na kakšen način jih uporablja, o varnosti podatkov in varovanju vaše zasebnosti si lahko preberete: http://www.google.com/policies/privacy/

Obvezni piškotki

Začasni ali sejni piškotki: Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika). Če imate račun in se prijavite na to spletno mesto, lahko nastavimo začasni piškotek, da ugotovimo, ali vaš brskalnik sprejema piškotke. Ta piškotek ne vsebuje osebnih podatkov in je zavržen, ko zaprete brskalnik.

Trajni piškotki: Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev. Ko obiskovalci oddajo komentar na spletnem mestu, se zbirajo podatki, ki so prikazani v obrazcu za komentiranje, ter tudi naslov IP-ja obiskovalca in uporabniški niz brskalnika za pomoč pri odkrivanju neželene pošte. Če pustite komentar na naši spletni strani, se lahko odločite, da shranite svoje ime, e-poštni naslov in spletno mesto v piškotkih, tako da vam ni treba ponovno izpolniti podrobnosti, ko želite oddati nov komentar.

Google Analytics z anonimiziranim IP (Google Inc.)

Spletna stran lahko uporablja Google Analytics, da bi analizirali in bolje razumeli, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran. Orodje uporablja “piškotke”, ki so tekstovne datoteke na vašem računalniku, da zbere standardne informacije uporabe in informacije o vedenju obiskovalcev v anonimni obliki. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi spletne strani (vključno z IP naslovom), je prenesena in shranjena na Googlovih serverjih v ZDA. Ti podatki se nato uporabijo za oceno obiskovalcev naše spletne strani in za pripravo statističnih poročil o dejavnosti na spletni strani. Google bo anonimiziral podatke, ki bodo bili poslani z odstranitvijo zadnjega dela vašega IP naslova pred shranjevanjem. Tretjim osebam ne bo dovoljen vpogled ali uporaba orodja za statistično analizo za sledenje in zbiranje osebno prepoznavnih podatkov obiskovalcev te spletne strani.

Analitični podatki se zbirajo za nedoločen čas. Analytics ne zbira ali shranjuje osebnih podatkov (ime ali naslov), tako da vas s pomočjo podatkov, ki jih shranjuje ni možno identificirati.

Google lahko podatke, ki jih zbira Google Analytics, prenese tretjim osebam, če to zahteva zakon, ali če tretje osebe obdelujejo podatke v imenu Googla. Google, v skladu s splošnimi pogoji Google Analytics, ne bo povezal vašega IP-naslova z drugimi podatki, ki jih ima Google.

Zbiranje Google Analytics podatkov oz. prejemanje piškotkov povezanih s tem lahko onemogočite v nastavitvah ob prvem obisku ali z nastavitvijo dodatka za vaš brskalnik – POVEZAVA. Dodatek je primeren za večino brskalnikov (Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox, Apple Safari,…)

Celotne splošne pogoje Google Analytics si lahko preberete na povezavi:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Adwords

Google oglaševalski piškotki se uporabljajo z namenom identifikacije vaših interesov. S tem se zagotovi, da se vam na drugih spletnih straneh prikazujejo le oglasi v skladu z vašimi interesi. Brez piškotkov Google ne more slediti, koliko oglasov je bilo prikazanih in koliko klikov prejema določena oglaševalska akcija.

Piškotki ne shranjujejo identifikacijskih informacij – uporabljajo se zgolj za identifikacijo vašega brskalnika oz. naprave. V kolikor teh piškotkov ne dovolite boste izkusili ne ciljano (naključno) prikazovanje oglasov.

Piškotki se uporabijo za različne namene, da se na primer prepreči, da bi vedno znova videli isti oglas, da se zaznajo in preprečijo goljufije pri klikih ter da se vam prikazujejo oglasi, za katere je verjetneje, da vas zanimajo (npr. takih, ki so prikazani na podlagi spletnih mest, ki ste jih obiskali).

Spletna stran lahko uporablja oglaševalsko orodje Google remarketing, ki nam pomaga, da se naši oglasi prikazujejo ljudem, ki so že obiskali našo spletno stran in so tako že bili seznanjeni s storitvami našega podjetja. Kaj je Google remarketing (ponovno trženje), ter kako Google zbira podatke si lahko preberete tukaj:
https://support.google.com/google-ads/answer/7664943

Spletna stran lahko uporablja oglaševalsko orodje merjenje konverzij, ki nam pomaga, da na podlagi zbranih podatkov bolj učinkovito oglašujemo. Z sledenje konverzijam lažje ugotovimo, kako učinkovito kliki oglasov vodijo do dejavnosti obiskovalcev, kot so npr. nakupi, prenosi, prijave na prejemanje novic in podobno. Več o merjenju konverzij si lahko preberete na povezavi:
https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=sl&ref_topic=3119146

Preberite več o vrstah piškotkov, ki jih uporablja Google: http://www.google.com/policies/privacy/

Googlove oglase, ki jih vidite, lahko nadzirate z upraviteljem nastavitev za oglaševanje:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Piškotki, ki so vezani na vtičnike

Piškotki te vrste so npr. gumbi družbenih omrežij, s pomočjo katerih vsebino »všečkate« ali delite s prijatelji na družbenih omrežjih. Spletna stran tako lahko uporablja piškotke omrežij Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn in piškotke podobnih družbenih omrežij.

Zavedati se morate, da ta družbena omrežja zbirajo informacije o vašem obnašanju na celotnem spletu, vključno s to stranjo. Predlagamo vam, da se seznanite z politiko zagotavljanja zasebnosti vsake izmed teh strani (omrežij), da pridobite vpogled v to, na kakšen način se zbirajo informacije o vaši dejavnosti na spletu, ter kako se lahko temu izognete.

Vdelana vsebina oz. vtičniki družbenih omrežij

Vsebina na tej spletni strani lahko vsebujejo vdelane vsebine (npr. videoposnetke – Youtube, slike – Instagram, ipd.). Vdelana vsebina z drugih spletnih mest se obnaša na enak način, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto. Družbena omrežja omogočajo spletnim mestom, da v svojo vsebino integrirajo njihove produkte – tako lahko uporabniki delijo vsebine s svojimi prijatelji (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporoči …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z vtičnikom. Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke, uporabijo piškotke, vdelajo dodatno sledenje tretji osebi in nadzirajo vašo interakcijo s to vdelano vsebino.

Piškotki tretjih strank

Piškotek tretjih strank je lahko nameščen na vaš računalnik s spletne strani, ki je različna od te, na kateri ste trenutno. Kot pri ostalih piškotkih se tudi ti piškotki lahko namestijo z namenom vaše identifikacije v bodoče. Tipično se s piškotki tretjih strank zbirajo podatki zgodovine vašega brskanja na spletu, personalizacijske preference ter informacije povezane s sledenjem. Najpogosteje so nastavljene s strani oglaševalskih omrežij, s pomočjo katerih lahko spletna stran dobiva obiskovalce.

Piškotki tretjih strank so pogosto blokirani s strani brskalnikov. Blokiranje piškotkov tretjih strank ne povzroča problemov pri logiranju na spletno stran (kar se lahko naredi, če onemogočite obvezne piškotke), boste pa lahko na ta način videli manj oglasov na internetu.

Za omejitev piškotkov tretjih strank obiščite spletni strani: http://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Katere piškotke uporabljamo

Naziv piškotkaVrsta piškotkaOpis piškotkaVeljavnost
WordPress_test_cookiePiškotek nujen za delovanje spletne strani.Ta piškotek nam omogoča, da preverimo, ali ima vaš brskalnik omogočene piškotke z namenom, da vam omogočimo najboljšo možno izkušnjo na naši spletni strani.Do konca seje uporabnika
moove_gdpr_popupPiškotek nujen za delovanje spletne strani.Piškotek se uporablja za shranjevanje vaših referenc glede uporabe piškotkov. V  kolikor zavrnete uporabo piškotkov, vas bo spletna stran vsakič znova prikazala sporočilo o uporabi piškotkov na naši strani.12 mesecev
Ucp_tabsPiškotek nujen za delovanje spletne strani.Omogoča pravilno delovanje spletne strani.12 mesecev
wp-settings-1Piškotek nujen za delovanje spletne strani.Piškotek prilagodi pogled strani.12 mesecev
wp-settings-time-1Piškotek nujen za delovanje spletne strani.Piškotek prilagodi pogled strani12 mesecev
_icl_current_languagePiškotek nujen za delovanje spletne strani.Piškotek, ki beleži izbor jezika v katerem pregledujete spletno mestoDo konca seje uporabnika
_gaAnalitika Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Podatke uporabljamo za analizo naše spletne strani s pomočjo katerih izboljšujemo spletno mesto. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki.24 mesecev
_gidAnalitika2 dni
_gat_gtag_Analitika12 mesecev
_utmzAnalitikaPiškotki beležijo vir od koder prihajajo obiskovalci na spletno mesto.6 mesecev

Ostali načini pridobivanja podatkov

Datoteke

Če nalagate slike na spletno mesto, se morate izogibati nalaganju slik z vgrajenimi lokacijskimi podatki (EXIF, GPS). Obiskovalci spletnega mesta lahko prenesejo te datoteke na svoj računalnik in tako pridobijo vse podatke o lokaciji iz slik na spletni strani. Za morebitne kršitve oz. pridobitve podatkov tretjih oseb iz takšnega vira ne prevzemamo odgovornosti.

Kontaktni obrazec
S pomočjo kontaktnega obrazca lahko zbiramo naslednje podatke: ime, telefonsko številko in e-poštni naslov. Navedene podatke bomo hranili le toliko časa, kot je potrebno za zagotovitev storitve (npr. izdelava ponudbe, odgovor na vprašanje, prijava na prejemanje novic, ipd).

Če pustite komentar se komentar in njegovi metapodatki ohranijo za nedoločen čas. To je zato, da lahko samodejno prepoznamo in odobravamo nadaljnje komentarje, namesto da jih zadržimo v čakalni vrsti.

Vaši podatki so zbrani zgolj in samo v elektronski obliki.

Kakšne so vaše pravice

Če imate na tej spletni strani račun ali ste pustili komentarje, lahko zahtevate, da prejmete izvoženo datoteko osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, vključno s podatki, ki ste nam jih posredovali. Prav tako lahko zahtevate, da izbrišemo vse vaše osebne podatke. To ne vključuje podatkov, ki jih moramo hraniti v administrativne, računovodske, pravne ali varnostne namene. Za uporabnike, ki se prijavijo na naši spletni strani (če obstajajo), shranjujemo tudi osebne podatke, ki jih zagotavljajo v svojem uporabniškem profilu. Vsi uporabniki si lahko v tem primer kadarkoli ogledujejo, urejajo ali izbrišejo svoje osebne podatke s pomočjo uporabniških strani.

Vse nastavitve glede piškotkov lahko upravljate ob prvem obisku spletne strani. Z onemogočenjem zbiranja podatkov se vam avtomatsko izbrišejo zgolj piškotki, ki ste jih prejeli na tej spletni strani.

Katere piškotke prejemate na naši spletni strani si lahko ogledate na povezavi:
http://www.cookie-checker.com

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik spletne strani se zavezuje in zagotavlja, da bo varoval vaše osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatko in o prostem pretoku takih podatkov.

Vaših podatkov, ki nam jih boste posredovali s pomočjo registracije, spletne trgovine ali preko kontaktnega obrazca ne bomo hranili, posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Podatki, ki nam jih posredujete nam bodo služili zgolj za posredovanje ponudb, ugodnosti ali za obveščanje o novicah povezanih s področjem, ki ga pokrivamo. Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor časa jih bomo potrebovali za zagotavljanje storitve, zaradi katere so bili zbrani.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Skladno z veljavno zakonodajo lahko zahtevate vpogled, popravek ali izbris lastnih osebnih podatkov. Zahtevek za vpogled, popravek in izbris lastnih podatkov lahko pošljete na elektronsko pošto dusan@grading-kurent.si.

Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani podjetja pooblaščene osebe (zaposleni). Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svoje elektronske naprave.

Navedene podatke lahko podjetje obdeluje za lastne potrebe, do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Kako onemogočiti piškotke

Večina spletnih brskalnikov je nastavljenih na način, da sprejemajo piškotke avtomatično. Prejemanje piškotkov lahko onemogočite v celoti ali pa delno z spreminjanjem nastavitev vašega brskalnika oz. z nastavitvijo določenih vtičnikov, ki so vam na voljo.

Piškotke v svojem brskalniku lahko izbrišete na sledečih povezavah:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582
• Firefox: http://support.mozilla.org/sl/kb/kako-zbrisati-piskote
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/sl-si/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Za onemogočanje piškotkov na tej spletni strani uporabite nastavitev piškotkov ob prvi uporabi spletne strani. Nastavitve, ki jih boste izbrali se bodo shranile za nedoločen čas.

Za onemogočanje piškotkov Google Analytics sledite povezavi:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za onemogočanje piškotkov tretjih strank obiščite spletno stran: http://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Z brskanjem po naših spletnih straneh se strinjate z našimi splošnimi pogoji in nam ob potrditvi dovoljujete, da uporabljamo piškotke in shranjujemo vaše podatke v skladu z navedenimi pogoji.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

VELJAVNOST

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni